Sunday, April 4, 2010

OOM SOMARA DE UCI

Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, MA

Wanoh ka Oom Somara wiwitan mah dina kaitan guru jeung murid. Ngan lila-lila sanggeus remen dialog boh perkara pangajaran atawa hal-hal anu jadi puseur minat jeung karesep, kayaning filem, sastra sarta masalah-masalah kamanusaan kiwari, diskusi teh ngaronjat kana tahap anu masing-masing ngaidentifikasi leunjeuran sawangan jeung pamadegan.

Dina carita pondok-carita pondok Oom anu dimuat majalah Mangle, sarta kungsi kabaca, karasa ayana pangaruh bacaan jeung pangajaran Oom, anu ngaintrodusir karya sastra dunya kayaning mitologi Yunani, Alexander Dumas jeung anu sejenna tuluy dirakit kana kahirupan sapopoena urang Sunda. Ceuk sawangan mah bakal nambahan warna kana tumuwuhna sastra daerah (Sunda). Malah sigana bisa jadi miheulaan mukakeun lalangse lahirna “genre” anyar dina wangunan carita pondok Sunda.

Sawangan jeung prediksi sim kuring bakal diuji bebeneranana, naha enya Oom mampuh mroyeksikeun pangaweruh jeung ajen kapribadian kana hasil karya sastrana, atawa ngan saukur nambahan jumlah pangarang carita pondok basa Sunda rata-rata. Urang pada nalingakeun.

Muga-muga.

Cag.

No comments:

Post a Comment