Saturday, March 20, 2010

Sangkuriang Jeung Oedipus: Sundanese Story Oom Somara de Uci

SANGKURIANG JEUNG OEDIPUS
Oom Somara de Uci

Kersaning Hyang Dumampara, awak Sangkuriang ngalayang ka jomantara. Mega-mega nyingray paburencay, bubar katawuran. Awak Sangkuriang muih diulinkeun angin. Para Dewa nu rapag di Jonggring Salaka geus pada-pada sapuk moal narima Sangkuriang. Para pohaci milu ngungun nyaksian galur carita hirup-hurip nu peurih ngajadi takdir. Milu midangdam guratan nasib nu tumiba di marcapada.
“Balangkeun awak Sangkuriang ka kulon wetan!” ceuk hiji sora tan katingal. Sorana leuleus liat pinuh ku geter toweksa. Nembus kakuatan rusiah angin, mudal mungguh ngaguruh mapakan sora nukungsi aya.
“Bere umur nu panjang jeung kamampuh ngolah basa pikeun nyuprih pangalaman ti pajamanan anyar, sangkan jadi kaca eunteung keur manehna pribadi, umumna keur balarea…”
Angin tarik mapag eta kalimah. Dibarengan ku gelap nu milu meulah langit. Para Dewi jumerit.
Awak Sangkuriang dipunbalang ka wawates dunya kulon wetan. Nembus torowongan waktu, asup kana pajamanan anyar. Awakna neumbag hiji gunung karang nu sepi tiis. Pilemburan nu garing jeung perang.
**

Sangkuriang nguliat. Lugay tina rasa ngimpi nu panjang. Satria dedeganing sampe rupaning hade nandingan dewa. Inget-inget poho kana riwayat sorangan. Bogoh nyoso asa cikeneh, mawa pogot basa ngawangun talaga purba. Mareng jeung tanaga nu lita, Sangkuriang nguniang hudang.
“Saha eta beulah dinya? Naha jalma atawa sato?”
Sangkuriang ngarenjag. Dumeh nu nanya teh sasat gigireun pisan. Awakna semu bongkok, rambutna gimbal pinuh komara. Tina keureutan beungeutna gampang kateguh yen inyana terah menak.
“Saha eta beulah dinya? Naha jalma atawa sato?”
Sangkuriang kerung. Horeng nu nanya teh lolong.
“Kaula Sangkuriang, satria ti tanah Sunda,” ceuk Sangkuriang tatag, bari angger keneh rut-ret ngilikan.
“Mm…,nagri deungeun…”
“Numawi, saha ari Ki Silah? Sareng ieu teh nagara naon?”
“Kaula moal sumput salindung, sok sanajan Ki Silah anyar pinanggih, geter batin kuring asa beda…jiga-jiga mere beja yen antara kaula jeung Ki Silah aya rumentang benang beureum,” ceuk eta nonoman bari teu robah. Rambutna nu gimbal riab-riab ditebak angin.
“Ngaran kaula Oedipus, kaceluk Raja Theba nu Agung”
“Baruk? Raja?”, Sangkuriang colohok. Manehna beuki teleb ngilikan. Horeng eta tempat titirah teh make payung cawiri nu jadi lambang hiji karajaan rongkah. Tapi nilik papakean jeung singkurna tempat, mungguh matak ngahudang kapanasaran.
“Punten, sanes kaula kirang tata-titi, katingalna teu aya wangun karajaan sareng teu aya rahayat ilaharna hiji karajaan…”
“Kaula raja nu dibuang jeung ngabuang maneh,” ceuk Oedipus teu aya riuk-riuk kasigeung. Tina sesela panonna nu lolong tembong cimata ngalembereh mapay pipi.
“Geus pirang-pirang taun kaula teu panggih jeung manusa ti saprak anak kaula, Antigone, enya, iwal Antigone, anak kaula nu satia marengan kaula, kaula teu bisa jeung teu hayang papanggih jeung manusa, sabab kaula dianggap mamala tina dosa nu kaula sorangan teu ngarti naha bisa ngarandapan laku sarupa kitu…”
Sangkuriang ngadeukeutan. Saumur manehna kumelendang asa tacan kungsi ngalaman sedih nu pohara. Ningal laku Raja Theba kitu hatena milu ngarakacak. Gek manehna diuk hareupeun Oedipus sarta gap manehna ngarampa leungeun eta raja. Oedipus rada ngepeskeun kajurung ku rasa kaget jeung heran. Sangkuriang beuki pageuh nyekel, mere tanda yen manehna teu boga niat jahat.
“Naha anjeun teu sieun ka kaula? Naha anjeun teu ngarasa geuleuh? Kaula raja agung nu dinista rahayat…”, Oedipus teugeug, tapi karasa paitna jeung peuheur.
“Kaula jalma andar-andar, sasat murag ti langit, teu apal di kaler jeung kidul, panggih jeung Ki Silah estu matak mawa bagja susuganan nya geusan babarayaan, silih tulung jeung silih bagi sagala carita hirup”
Oedipus narik napas panjang. Cimata keneh ngalembereh, jiga-jiga laku biasa. Rambutna nu panjang sawareh aya nu ka hareup, nutupan juru panon. Oedipus rumpu-rampa kana tongkatna, jung nangtung. Keureutan beungeutna nu teges katojo panonpoe sore.
‘Cunduk waktu datang mangsa, datangna Ki Silah lir kila-kila nu ku kaula dianti-anti, geus cape kaula teh nungguan eta waktu, moal salah…moal salah,” Oedipus ngomong sorangan,”Sora tatit nu nyamber tandaning ajal kaula geus deukeut, sakumaha nu kacatet dina daptar dukun orakel di Delphi”
“Demi hirup kaula, boa dicatet atawa henteu, pikeun kaula geus lain deui perkara, ari sabab hirup kaula keur kaula sorangan matak peurih tapi naha bet kaula nu kudu ngarandapan jeung naha bet dijieun galur nasib samodel tragedi…”
Sora Oedipus ngageter matak muringkak bulu punduk,”Keur anjeun he jalma anyar pinanggih, kaula bakal medar lalakon kaula nu panganggeusan, sabab antara kaula jeung anjeun ceuk pangrasa kaula nu lolong aya geter batin peurih jeung peuheur enggoning lumampah niti takdir, lalakon kaula teh kieu…”
Panonpoe sore teuleum di beulah kulon. Dipapagkeun ku hiliwirna angin, maju ka sareupna. Marengan paguneman nu pinuh ku inghak jeung cimata. Raja Theba ngababar jati diri.
**

Raja Layos, maharaja Theba, disaksian ku sakabeh rahayatna tumanya ka Orakel di Delphi ngeunaan bakal nanjungna Theba keur ka hareupna. Orakel ngawincik ramalanna yen Theba bakal jaya, tapi anak nu dikandung Ibu Dewi Yokasteu bakal maehan bapa. Alatan kitu, Raja Layos tuluy nitah miceun si jabang bayi nu lahir teu pati lila ti saprak eta ramalan kedal.
Titahan Raja Layos tuluy mawa si jabang bayi ka gunung Chiteron, digantung make pedang dina tangkal kai gede sangkan paeh kalaparan atawa ditekuk macan leuweung. Eta jabang bayi nu digantung teh ceurik oar-oaran beurang jeung peuting.
Lar abrulan Raja Polybos ti karajaan Korintia nu keur moro. Hatena ngarakacak ningal budak orok digantung pedang tepi ka sukuna bareuh. Sapada harita dibawa ka Korintia, dirorok tepika sawawa kalayan pinuh ku cinta sarta digadang-gadang ajangna engke bakal jadi ahli waris karajaan agung Korintia. (Eta jabang bayi teh kaula, ceuk Oedipus ka Sangkuriang)
Ilaharna pajamanan harita, sagala rupa perkara memeh prak kudu tumanya ka Orakel di Delphi. Oedipus indit rerencepan ka delphi sarta nanya garis nasibna,”Anjeun bakal jadi Raja Agung sarta bakal nurunkeun raja-raja digjaya,” ceuk Orakel,”Tapi memehna anjeun bakal ngalaman nasib maehan bapa anjeun sarta ngawin nu jadi indung!”
Oedipus kacida sedihna, sarta tuluy mutuskeun moal balik deui ka Korintia sabab teu tega ka nu jadi bapa nu sakitu nyaah jeung hemanna. Kitu deui ka kangjeng ratu, indungna. Oedipus kebat indit sakaparan-paran.
Di satengahing marga, lar aya rombongan Raja Theba, nu marentahkeun nyisi ka singsaha nu ngahalangan jalan. Oedipus teu tarima. Raja Layos sang Maharaja Theba perlaya ditunggel jangga ku satria Korintia! (Sangkuriang milu peureum ngabayangkeun supata Orakel nu kabuktian teu nyalahan saeutik oge, sok sanajan dua pihakanana teu nyaho-nyaho).
Dihin pinasti kersaning para dewa, Oedipus cunduk di Theba. Nagarana dumadakan sepi, alatan dua hal. Kahiji ilang raja, kaduana eta nagri keur kajarah mahluk aneh. Eta mahluk huluna mirupa singa tapi awakna mirupa anjing, buntutan jiga oray naga sarta miboga jangjang nu kacida tohaga. Unggal-unggal jalma urang Theba pasti dimangsa bongan teu bisa ngajawab pananya nu mirupakeun teteguhan. Ku sabab eta mahluk ngaranna Spinx, teteguhanana disebut teteguhan Spinx, anu kieu unina,”Mahluk naon anu isuk leumpang make opat suku, beurangna dua suku, peutingna tilu suku?”
Ti poe ka poe karajaan Theba maju ka tumpur. Rahayatna hirup dibarengan ku sieun katanyaan sarta diteureuy Spinx. Ku niat nu buleud Oedipus nyanghareupan Spinx, kalayan ludeung jeung teuneung Oedipus ngajawab yen eusi teteguhan teh manusa. Spinx kapupul bayu, kakuatan hirupna cambal sarta nemahan pati sapada harita. Rahayat Theba kaluar ti saimah-imahna kajurung ku rasa bungah suka ati. Ngaran Oedipus jadi kacapangan nu teu bosen-bosen dicaritakeun wanian jeung pinterna.
Mahapatih Kreon nimbalan sangkan Oedipus ngawin Ratu Yokasteu nu harita randa. Ti harita ngadeg deui raja di Theba. Karajaan Theba nanjung, sarta tina eta pernikahan raja nurunkeun opat anak, Pangeran Eteo jeung Polintices, sarta dua anak awewe, Ismene jeung Antigone.
Karajaan Theba nu jaya teh hiji mangsa keuna ku sasalad. Rahayat meunang kabingung nu teu manggih tungtung. Unggal-unggal nu keuna ku panyakit, isuk keuna paeh sore, sore keuna isuk paeh. Kalayan disaksian ku rahayatna, Raja Oedipus tumanya ka Orakel di Delphi. Ceuk dukun Orakel, sasalad teh supata keur rahayat Theba bongan teu neundeun perhatian kana tiwasna Raja Theba lawas, carana kudu diteangan saha nu maehanana.
Kalayan idin Raja Oedipus nu nyaah ka rahayat, langsung diayakeun panalungtikan kana kajadian-kajadian nu tumiba ka Raja Theba lawas, nyaeta Raja Layos nu perlaya di satengahing marga ku satria ti karajaan Korintia. Beuki deukeut beuki deukeut singhoreng hasil panalungtikan teh museur di Raja Oedipus sorangan. Jarum sajarah jiga-jiga nu muter ka jaman bihari, jaman Orakel ditanya Raja Layos jeung jabang bayi nu dibuang ka gunung Chiteron. Ratu Yokasteu ngajerit maratan langit, teu kuat nandngan wirang maehan maneh saharita. Raja Oedipus nojros matana ku anjeun sarta ditundung ku sapalaputrana, iwal ti Antigone.
Di sapanjang jalan rahayat Theba nyiduhan nu lumaku, raja nu baheula dipuja. Raja Oedipus nu lolong ditungtun ku Antigone leumpang sakaparan-paran, beurang jeung peuting, poe panas atawa poe hujan. Sapanjang jalan Oedipus ceurik balilihan, nyeungceurikan nasibna nu poek peteng.
**

Oedipus nyuuh dina taneuh. Cimatana juuh. Sangkuriang ngahuleng ngaraga meneng. Samar polah dina ngabandungan Oedipus nu ngababar jati dirina. Alih-alih lumpat tina supata, malah asup kana papasten nu kuat ngeurad.
Poe ngagayuh ka peuting. Oedipus midangdam euweuh kacape. Keur kitu, torelap gelap meulah langit, sorana ngajeleger asa nompo kana ceuli. Oedipus ngorejat cengkat.
“Cunduk, cunduk, cunduk…ajal kaula geus deukeut,” ceuk Oedipus bari nyoba hudang,”Antigone, Antigone! Bawa ka dieu pakean suci, bawa ka dieu, geulis…”
Sora Oedipus haroshos matak ketir. Sangkuriang milu ceurik hatena ngarakacak, nempo Oedipus asa nempo manehna sorangan Supata Oedipus piligenti jeung anjing si Tumang.
Bruh-breh. Tingkelemeng. Jabang bayi nu dibuang silih udag jeung gambar budak leutik nu indit ceurik bari huluna baloboran getih.
Kabeh gambar bruy-bray dina kongkolak Sangkuriang nu reumbay ku cimata. Mawa panas, mawa peurih. Eusi dadana motah ku rasa nyeri nu pohara. Sangkuriang ngajerit maratan langit, ngoceak maratan mega.
Oedipus dirangkul ku Sangkuriang pageuh sapageuh-pageuhna. Langit peuting tembong angkeub, dipulas gelap nu silih samber. Dua satria beda jaman ceurik paungku-ungku.
**

Kocap di Jonggring Salaka. Para dewa rapag ngajajar di sakuriling bungking. Kitu deui para pohaci sakalih. Sakabeh pangeusi Jonggring Salaka bear marahmay milu nyaksian kajadian di marcapada.
“Geura siapkeun gada-gada kabagjaan,” ceuk hiji sora tan katingal,”Sakeudeung deui urang bakal kadatangan dua sukma satria marcapada, he para widadari, geura papag sukma sangkuriang jeung Oedipus…”
Angin ngahiliwir tiis. Mega-mega nyingray laun. Gulusur cahya sumirat katumbiri meulah langit. Pirang-pirang widadari turun ka marcapada, seja mapag sukma dua satria.

Rajagaluh, 2001.

No comments:

Post a Comment