Wednesday, March 17, 2010

OPERASI SELAPUT ATAWA DONGENG ROK MINI

Oom Somara de Uci

DINI, mahasiswi semester VI hiji paguron luhur nu kawentar di Bandung. Manehna banget-banget rungsing, dumeh kabogohna kiwari geus taya berita-beritana acan. Padahal, hahadean jeung Pepen, -ngaran lengkepna mah Tiger Supendi, ngan dipepen-pepen-, teh lain itung bulan, tapi geus meunang dua atawa tilu taunan mah. Atuda ngarangkep jadi kabogoh teh ti mimiti asup kuliah. Atuh geus lain bae ocon atawa cukal-cekel pigeulang jiga barudak ABG, ieu mah geus leuwih ti kitu.
Untungna bae, -leuwih pantesna mah; cilakana-, boh manehna boh Pepenna, sok marake alat pengaman. Jadi teu matak ngabahayakeun. Teuing, naon nu disebut teu matak ngabahayakeun teh. Da ari geus dipikiran dibulak-balik, komo sanggeus digulang-gaper mah, Dini teh sok aya rasa dirugikeun. Rugi ku dua ku tilu, ku opat ku lima deuih. Enya, atuda manehna jeung Pepen teh apan acan waktuna kuta-kitu.
Kari-kari ayeuna Pepen teh taya embol-embol. Sumawona datang apel make mercy cara cinta di awal-awal mangkak. Mobil teh piligenti jeung BMW. Atuda Pepen lain ti kelas handap, kitu deui manehna. Anu disebut kuliah teh eta mah ngan keur formalitas wungkul, di mana engke gawe teh posisi mah geus nyampak di masing-masing pausahaan kolotna. Hartina, ari masalah materi dunya mah geus tara ieuh dipikiran.
Geus cape mapay-mapay Dini teh, neangan raratan Pepen. Tepi ka hiji kacindekan, Pepen geus teu mikanyaah manehna. Ti dinya Dini boga kayakinan yen di mana hubungan cinta nu rohaka pinuh ku bungbu, pamustunganana mah awewe-awewe keneh nu rugi. Awewe mah sok aya tapak-tapakna, beda jeung lalaki.
Gilig Dini teh rek neruskeun kuliahna. Minangka kompensasi. Jeung sugan manggih deui lalaki nu daek miheman manehna. Da keureutan teh boga. Satanding jeung Nia Daniati atawa Kris Dayanti, sababad jeung Evi Tamala. Malah ceuk tukang rahul mah, meh teu beda jeung Alda.
Gilig deuih Dini teh rek…operasi. Operasi selaput dara tea. Tekad Dini beuki buleud sanggeus manehna curhat ka indungna nu sibuk bae. Ngarojong pisan kana karep Dini rek operasi teh. Perkara duit keur waragad mah tong teuing dipikiran. Eta mah perkara gampang. Malahan mah nya ti indungna pisan nu mere rekomendasi dokter ahli jeung klinikna oge. Kolega keneh, cenah. Atuh ari geus meunang pangjeujeuh indungna kitu teh, Dini beuki segut kuliah. Hayang gancang anggeus. Ari ngadenge operasi, Dini beuki sumanget deuih, hayang geura prak operasi. Ngarah gancang asup deui kana barisan parawan.
Sabenerna pisan, Dini teh hayang pisan geura gancang operasi. Ngan ceuk indungna kudu sabar da anu rek operasi teh pirang-pirang. Lain bae Dini. Lolobanana mah, lah, kitu, barudak ngora.
“Jaman gaul tea, Din,” ceuk indungna bari nyeuseup udud roko bodas rasa menthol,” Tapi aranehna teh baleunghar jiga urang…”
Dini tibang unggut-unggutan.
“Heueuh, nya ku naon bet nu baleunghar? Tapi jigana mah da lamun nu mariskin mah engkena moal bisa ngabayaran waragadna, nyah?” ceuk indungna jiga nu teu boga salah ngomong kituna teh.
“Jadi…iraha, Mih?” Dini mastikeun.
Indungna ngarahuh. Tuluy nyokot henpon. Angkana dipencet make cinggir, mani bentik jeung kukuna warna teleb. Teu lila geus nyambung. Dini neuteup teu ngiceup-ngiceup. Deg-degan mah puguh.
Tapi indungna teh ngomongna ku basa Walanda. Mun ku basa Inggris mah, manehna teh sarua… teu ngartina! Heueuh, da kuring teh belet kana basa asing teh, ceuk Dini dina jero hate. Matana angger manco ka biwir indungna nu burahay ku lipstik.
“Tilu poe deui, Din” ceuk indungna pondok.
Dini mani bungah pisan ngadengena. Tulus. Tulus geuning jadi parawan teh.
**

ETA klinik teh beresih pisan. Lukisan Pablo Picasso imitasi di pajang di rohangan tamu. Lalega jeung matak betah. Ceuk pikir Dini mah lukisan nu judulna “Guernica” teh euweuh pulunganeunana. Gambarna oge teu matut. Hulu, suku jeung leungeun jelema pasolengkrah paselang jeung gambar hulu kuda, helm prajurit jeung pakarang perang. Asa alus keneh gambar budak TK.
“Dini Desemberia?” sora suster, mani bentes.
“Saya” Dini nangtung. Suster neuteup bari imut, tuluy ngagideugkeun hulu, nitah nuturkeun. Dini nurut bari diiring ku indungna nu dangdan alah batan budak ngora.
Dini ditepungkeun jeung dokter kapala operasi. Kasep. Ngan rada botak, dugul, jeung beungeutna asa mesum. Umat-imut bae gawena teh. Kenalan indungna, da katingal mani pogot ngobrolna teh, make basa Walanda paselang jeung Inggris. Mun ngarti mah, jigana rame, da bari dibarengan ku tepak toel jeung akey-akeyan.
“Jadi kieu, Din” ceuk indungna bari ngiceup heula ka si dokter spesialis,” Ieu tandatangan heula, tah Mamih oge geus nanda minangka kulawarga jeung panangkes beayana… Ngan wayahna cenah, tah ieu, butir perjangjian nu ieu,” indungna nuduhkeun hiji poin. Basana teu ngarti deuih.
“Ieu teh netelakeun yen pikeun kaperluan operasi selaput dara mangka selaput pendengar klien, enya Dini, rek dipake pikeun operasi, ngarti henteu, Din?”
“Selaput cepil, Mih?” Dini alewoh.
Indungna ngajawab ku imut. Kitu deui dokter spesialis tea, ah mun seug henteu dugul pasti uing bogoh, pikiran Dini noroweco.
Atuh Dini teh teu loba pikir deui, da puguh operasi selaput dara teh meunang hayang. Tret bae nanda tangan.
Satuluyna mah Dini teh diajak ka rohangan operasi. Bodas, beresih, elit jeung bau bius. Nya kitu bae, umumna rohangan operasi. Dini tuluy diganti baju, ku baju husus keur operasi. Sanggeus pamit ka indungna, disun jeung ditangkeup, Dini ngalengkah naek kana meja operasi.
**

ETA operasi teh kawilang sukses. Tim dokter spesialis bebeja ka indungna Dini bari sasalaman. Tungguan bae cenah, keur istirahat heula pasen teh. Pikeun kaperluan informasi pasen, tim dokter nembongkeun sababaraha gambar foto rongsen ka indungna Dini. Dijelaskeun kumaha jalanna operasi jeung harti eta gambar per gambar.
Dua jam sanggeus operasi, kakara Dini beunang ditepungan. Sakalian kudu dibaturan, nungguan hitut, samemeh bisa dibere dahar atawa nginum. Paromanna lungse, ngan katara pisan gumbira. Enya, apan tulus ayeuna mah ngaku parawan deui oge, jaba hasil teknologi tinggi ieu mah.
“Kumaha Din, perasaanana? Wilujeng sukses, nya?” ceuk indungna bari ngok nyium tarangna.
Dini ukur imut. Rada ngarenyu.
“Kumaha Din? Henteu nyeri da nya?” indungna nanya deui.
Dini imut deui. Indungna nu jadi ngarenyu teh ayeuna mah. Tuluy nyureng. Perasaan manehna mah nanya teh asa jelas pisan.
Suster nu maturanana imut. Tuluy ngajak indungna ka beulah suku. Nyingkraykeun simbut ipis, tuluy ngangkat baju operasi bagian handap.
“Kedah palih dieu, Bu, nyariosna…” ceuk suster bari ngabantuan mere jalan.
Indungna Dini saharita langsung pingsan.
**

TI harita Dini teh sok make rok mini. Ka kampus atawa indit ka mana. Lamun ngobrol teu weleh dibarung ku umat-imut bae, da ari cara nguping mah geus teu pati hese. Kari ngaanggangkeun saeutik.
Anu sanasib jeung Dini teh loba pisan. Atawa pantesna teh, pirang-pirang. Utamana di kota-kota.
Ti harita deuih, rok mini teh jadi mode.
**

No comments:

Post a Comment