Sunday, March 21, 2010

HIRUP SIGER TENGAH, Oom Somara de Uci

HIRUP SIGER TENGAH
Oom Somara de Uci

1. Kaimanan bisa mupus kasedih jeung kahanjeluan. Kaimanan jadi pangbeberah keur nu nyaho adilna Gusti Alloh. Panglipur keur nu atina soleh.
2. Naon nu geus kalakonan hartina geus kaliwat. Naon nu geus kaliwat tangtu geus paeh. Ulah mikiran naon rupa nu geus kaliwat sabab eta geus kalakonan anu muga-muga moal balik.
3. sing rido kana takdir alloh nu geus digariskeun kalayan rejeki nu geus ditangtukeun. Sabab sagala rupa aya kadarna, aya ukuranna. Alatan eta urang teu kudu sedih.
4. satemenna ku cara inget ka Alloh ati jadi tingtrim. Dosa-dosa dipupus, ku dikir, Alloh nu maha weruh bakal rido. Sagala hahalang bakal ilang.
5. ulah nganti kecap hatur nuhun ti batur. Sing cukup bae ku wawales ti Alloh nu maha kuat. Anjeun teu perlu meunang pangwilujeng ti jelema gede hulu, sirik pidik sakaligus koret
6. lamun anjeun tiba isuk, ulah nganti datangna sore. Pek hirup dina eta waktu. Petakeun sabisa anjeun sagala potensi pikeun ngomean poe eta.
7. keun masa depan sina datang. Ulah dipisieun, dilelewang poe isuk. Lamun anjeun ngomean poe ieu, poe isuk oge tangtu hade.
8. sucikeun hate anjeun tina hiri dengki. Beresihkeun tina sirik pidik. Cabut gede ambek. Piceun dengdem kasumat tina amarah diri.
9. tong gaul jeung jelema, iwal ti dina kahadean. Jadi batur di imah sorangan. Bereskeun urusan sorangan daripada pipilueun urusan batur. Kurangan gaul jeung batur, sakira urusan sorangan teu beres.
10. pikeun gaul mah, buku, batur panghadena. Sok geura ngobrol jeung manehna. Baturan si elmu teh. Sing nyobat jeung pangaweruh.
11. tuh tempo, alam raya dicipta dina aturan. Nya anjeun oge kudu nyaho aturan dina papakean, ngatur urusan imah, pagawean jeung kawajiban sorangan.
12. Tuh tempo, endahna pamandangan. Longokan taman-taman anu endah, teu nanaon ngahariring di dinya. Pikeun ngararasakeun nimatna, endahna, ciptaan jeung pagawean Gusti nu Maha Suci.
13. anjeun kudu daek leumpang badarat, olah raga. Sing jauh tina sagala rupa sipat males, bisi jadi pamalesan. Nu bakal jadi bibit kahengkeran. Tinggalkeun miceunan waktu bari tuna tina karya, nya nganggur tea.
14. Baca sajarah. Pikirkan sagala kahebatan jeung kaajaiban. Rungukeun sagala kisah, jeung caritana.
15. Pulasara hirup anjeun. Kembangkeun sungapan pangala anjeun. Robah kahirupan anjeun sapopoe, nu biasa.
16. Tinggalkeun, atawa saeutikna kurangan nginum teh atawa kopi. Hadena ulah ngaroko.
17. Talingakeun beresihna pakean. Jaga wangi awak jeung penampilan anjeun ku toweksa ngosok huntu jeung make parfum.
18. ulah maca buku-buku nu ngajarkeun putus pangharepan, ngalamun jeung leutik hate.
19. sing inget, Alloh Maha Luas, pangampura. Anjeunna nampa tobat. Anjeunna ngahampura dosa-dosa hambana, sarta kawasa ngaganti kagorengan ku kahadean.
20. geura sukuran ka Alloh alatan nimat agama. Akal pikiran. Kasehatan. Rasa aman. Bisa nempo. Bisa nenjo. Boga rejeki. Boga anak.
21. Naha anjeun teu nyaho, yen diantara manusa aya nu ilang akal, jadi gelo? Naha anjeun teu nyaho yen sehat ilang ma’na, lamun lumpuh, tapi pasti eta teh hiji ujian.
22. Geura hirup jeung alqur-an ku cara ngapalkeun. Daek macana. Ngaderes jeung napakuran. Nya ieu palakiah hirup pangalusna pikeun ngusir kasedih jeung kapeurih hirup.
23. geura tawekal, sumerah ka Gusti. Serenkeun sagala urusan anjeun ka Gusti. Sing rido kana papasten-Na. Geura nyalindung, seren sumeren sarta nyukupkeun maneh ku alloh bae.
24. hampura bae jalma nu kungsi ngadoliman. Tepungan jalma nu megatkeun duduluran jeung anjeun. Mere maweh ka jalma nu tacan kungsi mere ka anjeun. Pikanyaah jalma-jalma nu teu hade ka anjeun. Ku cara kitu anjeun pasti bakal meunang kabagjaan jeung katingtriman.
25. Golangkeun, “la haola wala quwata ila billah”, teu aya daya kakuatan iwal ti Alloh. Ku jalan kitu, anjeun pasti jembar hate. Bakal ngarengsekeun urusan. Ngaleungitkeun rupa-rupa bangbaluh jeung ngajadikeun Alloh rido.
26. sing rea maca istigpar. Ku kitu anjeun bakal diguyur rejeki. Dibere jalan kaluar tina karerepet

No comments:

Post a Comment