Saturday, March 20, 2010

ASTRAJINGGA GUGAT, Oom Somara de Uci

ASTRAJINGGA GUGAT
Oom Somara de Uci

Peuting nu tiis teh haneuteun.
Nu lalajo panonna ngadadak calenghar deui. Noyek. Eak-eakan. Maju ngadeukeutan balandongan. Pada-pada hayang leuwih deukeut. Silih sedek bari gur-ger seuri. Di panggung tembong Astrajingga ibing, tembang sindenna “Selamat Malam” dina wanda dangdut jaipong. Nu lalajo beuki noyek. Milu igel usad-esod kana sora belekukna kendang, niru-niru si Cepot nu kalan-kalan nonggengkeun bujur. Aya ninggang aya henteu. Rea henteuna. Nu lalajo surak. Kitu jeung kitu. Taya kabosen. Nu lalajo gur-ger seuri asa kaanteur.

“Heup-heup-heup!,” pun Cepot ngeureunkeun ibingna.

Tapi para nayaga angger keneh bae maenkeun waditra. Nu lalajo tingsaruit ningal si Cepot umbak-ambek. “Selamat Malam” naek deui kana refrein. Sora kendang beuki maceuh.

“Eureun! Eureun! Eureun!”
Keneh nayaga. Keneh nu tingharuit.
“Ceuk aing eureun, eureun!”

“Huuuuuuh….”, nu lalajo tinggorowok. Ditungtungan ku ger seuri. Awak si Cepot murilit ka nu lalajo. Dibales ku huit. Si Cepot meureupan, ger nu lalajo surak eak-eakan.

“Dewek lain omong bohong, menta nayaga eureun!”
Jep, pirigan lagu teh jempe. Nu lalajo saleuseurian, silih tepak. Seueuleun nyarekelan beuteung.

“Dewek teu ngeunah, omongan dewek geus teu didenge,” pun Cepot huluna telegag-telegig,”Dewek proteeeeeesss!”

Ger nu lalajo seuri dumeh Cepot lebah nyebut protes teh gadona maju ka hareup. Huntuna nu ngan hiji-hijina teh tembong nogel matak lucu.
“Protes teh protes kumaha?”, alok mairan.
“Enya, omongan dewek teu didenge, ibing ngaler nayaga ngidul jeung sinden!”
“Kituh?”
“Nya heueuh!”, Cepot omongna tatag,”Jeung deui dewek mah da menta lagu klasik, lain lagu samodel kitu!”
“Lalaguan klasik mah atuh kanggo Ende, ari Akang mah apan budak ngora, sanes?”
“Baruk? Keur Bapa?”
“Sumuhun, da sakantenan nostalgia saurna teh”
“Uluh! Kitu, nya?”
“Sumuhun, malih nuhunkeun ‘Sakadang Kuya’ sareng memehna parantos dipasihan ‘Kembang Tanjung’”
“Ari keur dewek?”
“Keur Akang mah wanda dangdut, da nuju usum tea…”
Nu lalajo tingharuit ngabandungan nu keur gunem catur. Lain hiji dua nu menta sangkan dangdut jaipong digeber deui. Tadi oge loba nu lalajo sabagian makalangan hareupeun panggung ngadon mojeg jeung nyaweran sinden.
“Nu bener bae, lain oge keur dewek, tapi keur nu lalajo!”, pun Cepot nenggak,”Arilaing nginjeum awak dewek, jadi kedok jadi pamancing, jiga bae nyah ilaing teh ngomong,’tuh si Aka hayang ngibing menta jaipong didangdutkeun’ kituh! Disangkana dewek teu nyaho keur dikomersilkeun ku di dinya?”
Alok teu nembalan. Tuluy noel Ki Dalang bangun teu resep.
“Naha geuning ilaing teu nembal? Cikeneh para nayaga teh mani cewaw ngece ka dewek, diluluguan ku alok! Mangkahade tah, komo alok, tong gampang hejo teuing ku duit panyawer ajangna bagikeuneun jeung dalang jeung sinden, sabab seni lamun geus dijual dimurah-mareh bakal ilang komara, ilang dangiang!”
Jempling sakedapan.
“Naha geuning jadi tingharuleng? Helok ka dewek? Apan biasana oge tara. Ki Dalang oge sarua, nginjeum dewek keur ngabudalkeun eusi hate pikeun ngahina para pangagung nagara, abdi raja nu korup, nu teu adil ka rahayat, padahal manehna euweuh saeutik oge kawani, epes meer, wanina ukur di panggung bari nginjeum leungeun batur!”
Nu lalajo tingharuit, panuju.
“Hidup Cepot!”, cenah, mani raeng.
Alok noel deui Ki Dalang. Beungeutna atra sepa. Nu ditoel ngalieuk. Tetela, beungeutna leuwih sepa. Kesangna katembong morolok.
Pok Ki Dalang ngaharewos semu hariweusweus,”Punten, Wa, ieu teh diluar pangawasa abdi…”
Alok ngarenjag. Puriding bulu pundukna carengkat. Ret ka wayang Cepot, ret ka Ki Dalang. Beu, tetela geuningan leungeun Ki Dalang teh rapet kana gebog.
Si Cepot ngomong sorangan!
Nu di balandongan tingharuleng, paheneng-heneng. Panon manco ka wayang Cepot. Awak Cepot ditilik-tilik teh jiga-jiga robah. Asa beuki ngagedean. Ningali kitu alok tibuburanjat hudang, bareng jeung tukang rebab. Awak Cepot murilit.
“Hey-hey! Naha deuk kamarana ilaing? Ulah cul dogdog tinggal igel, harayang ngareunahna bae ilaing mah!”, pun Cepot ambek nyedek. Nu disentak hareugeueun. Nangtung keneh bae. Teu bisa menyat. Badis patung.
Nayaga sejen tingparelong. Kesang badag tingborolok, sok sanajan peuting kacida tiisna, teu hareudang teu bayeungyang. Mungguh manggung teh matak aheng, beda ti sasari.
Ngong tukang goong,”Bisi jurig nyiliwuri, gandarewo newo-newo…”
“Ngareken jurig siah ka dewek?”, pun Cepot nempas.
Tukang goong ngalenggerek kapiuhan.
“Barina oge nyinglar jurig mah ku dunga jeung amal nu hade, lain ku parancah! Manan kasinglar, salah-salah dangsa tah si Jurig!”
Humor padet tur satiris nadana teh geuning teu matak ngahudang surak nu lalajo. Kalah silih reret sanggeus ngabandungan eta paguneman. Pada-pada ngandung curiga, boa-boa nu maturan lalajo teh jurig atawa gandarewo nu keur ngaraga sukma nu bieu kadenge tina parancah singlar tukang goong.
“Tuh, tingali nu lalajo oge hatena jadi tagiwur, jadi sabil. Ngandung harti lalajo teh lain rek neangan elmu jeung wawasan nu engkena nganteur jeung nguatkeun iman takwa ka Pangeran nu murbeng alam. Tahayul jeung mitos pageuh keneh cumantel, tong ngimpi bakal mampuh dikikis ku wayang, lamun wayangna nu digedekeunana hiburan wungkul!”, pun Cepot lir kacang ninggang kajang. Peureupna ucang-acung, tali kayuna pegat da puguh peureupna ngabadagan.
“Manan nambah iman, rempag jigana teh, deuleu! Jaba jadi gancang gampang kahudang ku isu nu teu puguh. Bieu pisan contona, tukang goong nyebut parancah panyinglar, kadengena jurig jeung gandarewo wungkul. Hayoh,…nyangka pasangka-sangka, silih curiga. Daek yakin sing demi Alloh na oge, rengrengan ieu lingkung seni wayang, dimana dewek keur jadi bentangna, loba nu teu salat isa. Wangunan salatna oge moal lima nu wajibna wungkul, komo nyampeur sunahna”
“Siloka Pandawa nu ngajajar limaan, nu kuat jeung tohaga turta nu baris meunang dina Baratayuda, geus diwadulkeun ku dalang jeung rengrenganna. Buktina palasipah nu dikandungna lain bae geus teu bisa nyaangan ka nu lalajo minangka nu keur kapoekan, dalah sinden jeung nayagana oge masih poekeun!”
Nu lalajo panonna bolotot, kasima. Kitu deui para nayaga. Sora Cepot asa piligenti jeung sora Kresna. Tuluy Gatotkaca, Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula atawa Sadewa. Tuluy raja sepuh, Destrarata, Arya Widura oge Sangkuni. Kabeh karakter wayang ngajirim dina amarah Astrajingga.
Bulu punduk sakur nu hadir carengkat lain bae ku sieun, tapi kekecapan nu kaluar tina wadag Cepot teh lir nu ditompokeun pisan kana ceuli. Kalimah-kalimah nu kacida biasa, tapi asa inget-inget poho. Asa sora indung nu nitah mangkat ngaji memeh magrib, tapi duka di jaman mana. Asa sora guru nu kacida nyaahna, asa sora lanceuk, sora adi, sora aki, sora nini, tapi duka di jaman mana. Ayeuna karasa ceuceub geuleuhna, tapi karasa keneh banget-banget nyaahna.
Astrajingga nu awakna ngabadagan teh ayeuna geus mapakan dalang. Maparkeun bagbagan agama minangka syiar para wali nu mingkin ilang tina alam pawayangan.
Peuting nu simpe teu nyerelek. Matok.
“Tah, siloka satria nu dibaturan ku Semar, satria nu bakal meunang dina perang, satria nu moal gimir di pileuweungan nalika dibuang dihinakeun, eta hartina sing saha jalma nu pengkuh nyekel bebeneran, ajeg istikomah, mangka manehna euweuh alesan pikeun sieun dina nyanghareupan cocoba kahirupan”
“Semar jeung anak-anakana, minangka perlambang nu marengan satria beulah katuhu. Mawa ludeung, mawa bagja. Siloka agama nu beresih turta mampuh mawa caang lain bae keur sinatria tapi sakur nu panggih jeung eta satria”
“Tapi, geura ilikan ku maraneh, Semar jeung anak-anakna kiwari dipintonkeun ku dalang pikeun silih ece di panggung! Cepot teu hormat ka Semar, diece beak karep, boh tangtunganana tepi ka hitut-hitutna! Jeung deui geura ilikan ieu yeuh!”, Astrajingga tuluy nyokotan wayang-wayang buta tina karet. Aya nu bisa utah, aya oge nu buukna jabrig.
“Semar jeung anak-anakanana kalahka meunang tugas pikeun ngalawanan buta-buta nu euweuh ngaranan! Tokoh-tokoh nu teu penting jeung teu mawa pangaruh pikeun jalan carita, malulu hiburan, diala seni, diala lucuna, padu rame!”
“Nu matak pantes, lamun wayang Semar di urang teu dihormatan. Eleh ku wayang kulit, Semar disimpen dipajang, malah dilalukis sagala, dipasangna oge di rohangan tamu. Adegan goro-goro, dimana Semar sapalaputra muncul, malah jadi ukuran pikeun meunteun alus gorengna dalang nempatkeun inti carita”
“Ayeuna, lamun urang keukeuh yakin yen nu lalajo teh ngadongdon pikeun hiburan tur urangna kamalinaan ngayonan, eta tanda-tanda ieu seni bakal tumpur, komo nyanghareupan milenium anyar, jaman sagala bruk-brak…”
Sanggeus ngomong kitu Astrajingga tuluy sidakep, sinuku tunggal. Awakna nu tadi ngabadagan teh laun-laun ngaleutikan bareng jeung hiliwirna angin. Astrajingga balik deui kana wujudna, ngagoler dina gebog cau.
Sakedapan sakur nu aya di eta tempat hareugeueun. Asa-asa balik ti alam pangimpian. Dalang ngareret ka alok, nu direret ngilikan nayaga lianna. Nu lalajo kawas nu hudang tina sare, tuluy kabeh manco deui ka panggung.
“Aduh, euy, joged teh mani tepi ka tibra euy. Heueuh, huaruh, nimat euy, malah panggih jeung sinden sagala, heueuh! Sing demi naon oge…, der euy! Geura padungdung, sayah menta lagu dangdut!”, ceuk si Cepot di panggung. Awakna paralat-purilit, babatek. Gadona maju ka hareup.
“Sayah menta lagu eta euy nu keur ngetop,’Selamat Malem’, hehehe…”
Ger nu lalajo surak.


Langit Bengras Gegersuni,1999.

No comments:

Post a Comment